vien

TS. Nguyễn Minh Hải

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Bộ môn Hóa Vô cơ, 19 Lê Thánh Tông
Phòng Hành Chính-Đối ngoại: P.306B, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi
Di động: 01698045594
Email: nmhai@vnu.edu.vn; hai.cclab@gmail.com
Website: https://sites.google.com/site/cclabatvnu

Mô tả đầy đủ

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Minh Hải luôn chào đón các sinh viên đam mê thực nghiệm và ham học hỏi. ............................................
Quá trình đào tạo: 
1. Đại học: Tốt nghiệp năm 2007 tại Việt Nam
2. Tiến sĩ: Tốt nghiệp năm 2012 tại Singapore
 
Các môn học giảng dạy: 
1. Hóa học Đại cương
2. Hóa học Vô cơ
3. Đối xứng Phân tử và Lý thuyết Nhóm
 
Hướng nghiên cứu: 
1. Tổng hợp phức chất kim loại chuyển tiếp của các phối tử chứa hợp phần thiosemicarbazon và PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons).
2. Nghiên cứu các phức chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong cảm biến huỳnh quang.
3. Nghiên cứu các phức chất sử dụng làm tiền chất cho vật liệu bán dẫn và xúc tác.
 
Đề tài, dự án khoa học tiêu biểu: 
1. Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử thiosemicacbazon có chứa nhóm hữu cơ mang màu, TN.13.11.
2. Tổng hợp và đặc trưng một số bazơ Schiff chứa nhân pyren để làm sensor huỳnh quang xác định ion kim loại nặng, QG.15.17.
3. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử ba càng chứa hidrocacbon đa vòng (PAH) và khả năng ứng dụng của chúng trong sensơ huỳnh quang, 104.03-2014.49, NAFOSTED.
 
Bài báo khoa học tiêu biểu: 
1. Minh-Hai Nguyen; Van Ha Nguyen; John H. K. Yip, Sequence-Specific Synthesis of Platinum-Conjugated Trichromophoric Energy Cascades of Anthracene, Tetracene, and Pentacene and Fluorescent “Black Chromophores”. Organometallics 2013 32 (24), 7283-7291.
2. Minh-Hai Nguyen; Chun-Yuen Wong; John H. K. Yip, Ligand Perturbations on Fluorescence of Dinuclear Platinum Complexes of 5,12-Diethynyltetracene: A Spectroscopic and Computational Study. Organometallics 2013 32 (6), 1620-1629.
3. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Platinum-Conjugated Homo- and Heterobichromophoric Complexes of Tetracene and Pentacene. Organometallics 2012 31 (21), 7522-7531.
4. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Pushing Pentacene-Based Fluorescence to the Near-Infrared Region by Platination. Organometallics 2011 30 (23), 6383 – 6392.
5. Jian Hu; Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Metallacyclophanes of 1,6-Bis(diphenylphosphino)pyrene: Excimeric Emission and Effect of Oxygen on Stability of the Rings. Inorganic Chemistry 2011 50 (16), 7429 – 7439.
6. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Gold(I) and Platinum(II) Tetracenes and Tetracenyldiacetylides: Structural and Fluorescence Color Changes Induced by σ-Metalation. Organometallics 2010 29 (11), 2422 – 2429.
7. Jian Hu; Huan Xu; Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Photooxidation of a Platinum-Anthracene Pincer Complex: Formation and Structures of PtII-Anthrone and -Ketal Complexes. Inorganic Chemistry 2009 48 (20), 9684 – 9692.
8. Thi Nguyet Trieu, Minh Hai Nguyen, Ulrich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses and Structures of New Trinuclear MIILnMII (M = Ni, Co; Ln = Gd, Ce) Complexes with 2,6- Di(acetobenzoyl)pyridine. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (5), 863.
9. Thi Bao Yen Nguyen, Minh Hai Nguyen, Ulrich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses, Structures and Biological Activity of Ni(II), Pd(II) and Pt(II) Complexes with New Tetradentate Benzamidine Ligands. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (10), 1737.
10. Thi-Nguyet Trieu, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram, Minh-Hai Nguyen. Novel lanthanide(III) ternary complexes with naphthoyltrifluoroacetone: A synthetic and spectroscopic study. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (11), 1934.

Khu vực


19 Lê Thánh Tông

Thông tin Profile

Advert ID: 3160
Hiển thị: 1326
Expires: 2027-03-10 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment