vien

Khoa Hóa học hiện đang đào tạo 07 chương trình Thạc sĩ.

Khoa Hóa học hiện đang đào tạo 07 khung chương trình Thạc sĩ. 

1. Thạc sĩ Hóa vô cơ Xem online Tải về
2. Thạc sĩ Hóa hữu cơ Xem online Tải về
3. Thạc sĩ Hóa Phân tích Xem online Tải về
4. Thạc sĩ Hóa lý và lý thuyết Xem online Tải về
5. Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Xem online Tải về
6. Thạc sĩ Hóa dầu Xem online Tải về
7. Thạc sĩ Hóa môi trường Xem online Tải về