Vietnamese English
  1. Tin tức & Sự kiện
  2. Nghiên cứu khoa học
  3. Sinh viên
  4. Đoàn - Hội
  5. Đào tạo - Hợp tác

Để tăng cường sự trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, hợp tác giữa các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực hóa học, công nghệ kỹ thuật hóa học cũng như các lĩnh vực có liên ...

1. Thiết bị phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân NMR Bruker Ascend 500 MHz 2. Thông số kỹ thuật - Từ trường của nam châm 11,7 Tesla, tần số cộng hưởng 500,17 MHz - Đầu ...

1. Tên thiết bị, hãng sản xuất, model: Nhiễu xạ tia X Bruker D8 Advance 2. Các thông số kỹ thuật của thiết bị:        - Ống phát Cu 40 kV, 40 mA, ...

1. Tên thiết bị, hãng sản xuất, model: DSC131, Labsys TG/DSC1600, TMA của Setaram, Pháp 2. Các thông số kỹ thuật của thiết bị Modul phân tích nhiệt lượng vi sai ...

Minh Duc Ngo, Thi Nhu Mai Tran, Ba Trung Nguyen, Synthesis of Mg-Al Hydrotalcite/Al2O3 catalyzing for Methyl ester Tranesterification of Wasted Cooking Oil to Produce Biodiesel, ...

Son C. Nguyen, Justin P. Lomont, Matthew C. Zoerb, Phong V. Pham, James F. Cahoon, and Charles B. Harris  Direct Observation of Metal Ketenes Formed by Photoexcitation of a ...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa về chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (gọi là Học bổng Lawrence S.Ting) năm học 2017 - ...

Danh sách 1 Nguyễn Hoài Nam 28/03/1996 K59D LCH trưởng ...

Danh sách 1 Đỗ Đình Khải Cán bộ Bí thư ...

Các yêu cầu về luận văn thạc sĩ khoa học và các biểu mẫu (xem file đính kèm) Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ ThS-01:Đơn xin bảo vệ ThS-02: Bảng điểm môn chung ...

Danh mục và biểu mẫu các loại giấy tờ khi bảo vệ luận án Tiến sĩ (chi tiết xem file đính kèm) Thủ tục bảo vệ luận án cấp cơ sở Mẫu 01: Biên bản Xemina Mẫu 02: Đơn ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)         - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa môi trường ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)        - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa dầu ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)      - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa lý thuyết và Hóa lý ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)     - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa phân tích     ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)   - Tên chuyên ngành đào tạo:   + Tiếng Việt: Hóa hữu cơ    + ...

Một số thông tin về chương trình đào tạo (chi tiết xem file đính kèm)               - Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: ...

next
prev

DANH SÁCH CÁN BỘ