vien

Danh sách chi tiết Ban Cán sự các lớp.

 

K62 Hóa học (K62A)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K62 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (K62B)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K62 CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (K62C)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K62 Hóa dược (K62D)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K62 Tài năng Hóa học (K62TN)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K62 Tiên tiến Hóa học (K62TT)

1. Ngu Lớp trưởng 01639 nguy
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K61 Hóa học (K61A)

1. Nguyễn Lớp trưởng 0163970 nguyen
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K61 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (K61B)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K61 Hóa dược (K61D)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K61 Tài năng Hóa học (K61TN)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K61 Tiên tiến Hóa học (K61TT)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K60 Hóa học (K60A)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K60 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (K60B)

1. Nguyễn Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K60 Hóa dược (K60D)

1. Nguyễ Lớp trưởng 01 nguyennu
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K60 Tài năng Hóa học (K60TN)

1. Ngu Lớp trưởng 0 nguyen
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K60 Tiên tiến Hóa học (K60TT)

1. Nguy Lớp trưởng 016397 nguyenn
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K59 Hóa học (K59A)

1. Ngu Lớp trưởng 018 nguy
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K59 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (K59B)

1. Nguyễ Lớp trưởng 08 nguye
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K59 Hóa dược (K59D)

1. Ngu Lớp trưởng 01 nguyenn
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K59 Tài năng Hóa học (K59TN)

1.   Lớp trưởng 0 nguyennu.v
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K59 Tiên tiến Hóa học (K59TT)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K58 Hóa học (K58A)

1. Nguyễn Thị Nữ Lớp trưởng 01639709048 nguyennu.vn280@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K58 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (K58B)

1. Đỗ Thị Hồng Xoan Lớp trưởng 0973914254 dothihongxoan@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K58 Hóa dược (K58D)

1. Nguyễn Minh Lân Lớp trưởng 01639066137 vuasutu4495@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K58 Tài năng Hóa học (K58TN)

1. Nguyễn Quang Hưng Lớp trưởng 0902129889 quanghung2910@gmail.com
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

K58 Tiên tiến Hóa học (K58TT)

1. Nguyễn Anh Tuấn Lớp trưởng 01235853388 nguyentuananh3_t58@hus.edu.vn
2.   Lớp phó    
3.   Lớp phó   abc

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 25 Tháng 8 2017 16:44